Chestii-tari - tutoriale,trucuri si distractie doar aici

Va rugam sa va logati pentru a putea cedea link-urile din post-uri!

Multumim

Chestii-tari.hitforum.ro va indeamna sa gasiti ceea ce cautati!

Creeaza-ti propriul server de ikariam ,gladiatus ,triburile sau travian...mai multe informatii gasiti pe acest forum! Have a Smile) day!

  Java-Meniuri

  Distribuiţi
  Admin
  Admin
  Admin

  Mesaje : 215
  galbeni : 603
  Reputatie : 0
  Data de inscriere : 17/11/2011

  Java-Meniuri

  Mesaj  Admin la data de Dum Feb 24, 2013 6:56 am

  Meniuri

  Spre deosebire de celelate obiecte grafice, care deriv\ din clasa Component, meniurile deriv\ din clasa MenuComponent. Aceast\ excep]ie este f\cut\ deoarece multe platforme grafice limiteaz\ capabilit\]ile unui meniu.

  In Java AWT meniurile sunt reprezentate ca un instan]e al clasei MenuBar. Toate meniurile sunt grupate într-un singur obiect MenuBar, care este unic pentru o fereastr\ (Frame). Meniurile vizibile permanent nu pot fi ad\ugate decât la ferestre derivate din clasa Frame.

  Pentru a putea con]ine un meniu, o component\ trebuie s\ implementeze interfa]a MenuContainer. Clasa Frame implementeaz\ aceast\ interfa]\.

  Cel mai simplu element al unui meniu este un MenuItem, care este de fapt o op]iune care, odat\ selectat\, nu mai afi[eaz\ un submeniu.

  A[adar un MenuBar con]ine obiecte de tip Menu, care la rândul lor pot con]ine obiecte de tip MenuItem, CheckBoxMenuItem, dar [i alte obiecet de tip Menu.

  Clasa MenuComponent

  Este o clas\ abstract\, din care sunt extinse toate celelalte clase folosite pentru lucrul cu meniuri.

  Metode:

  getFont () Gets the font used for this MenuItem.

  getParent() Returns the parent container.

  setFont(Font) Sets the font to be used for this MenuItem to the specified font.

  toString() Returns the String representation of this MenuComponent's values.

  Clasa MenuBar

  Permite crearea barelor de meniuri asociate unei ferestre cadru (Frame). Aceast\ clas\ adapteaz\ conceptul de bar\ de meniuri la platforma pe care lucra]i. Pentru a lega bara de meniuri la o anumit\ fereastr\ trebuie apelat\ metoda setMenuBar() din clasa Frame.

  Constructor

  MenuBar ()

  Metode

  add (Menu)

  Adaug\ un meniu la o bar\ de meniuri

  countMenus()

  Returneaz\ num\rul de meniuri pe care le con]ine bara respectiv\

  getHelpMenu()

  Permite accesul la meniul help al unei bare de meniuri

  getMenu(int)

  Gets the specified menu.

  remove(int)

  {terge meniul localizat la indicele specificat

  remove(MenuComponent)

  {terge un anumit meniu din bara de meniuri.

  setHelpMenu(Menu)

  Sets the help menu to the specified menu on the menu bar.

  Clasa Menu

  Permite crearea unui meniu derulant într-o bar\ de meniuri.

  Constructor

  Menu (String)

  Constructs a new Menu with the specified label.

  Menu(String, boolean)

  Construie[te un meniu cu afi[are permanent\, având eticheta specificat\.

  Metode

  add (MenuItem)

  Adds the specified item to this menu.

  add(String)

  Adds an item with with the specified label to this menu.

  addSeparator()

  Adds a separator line, or a hypen, to the menu at the current position.

  countItems()

  Returns the number of elements in this menu.

  getItem(int)

  Returns the item located at the specified index of this menu.

  isTearOff()

  Returneaz\ true dac\ meniul este cu afi[are permanent\.

  remove(int)

  Deletes the item from this menu at the specified index.

  remove(MenuComponent)

  Deletes the specified item from this menu.

  Clasa MenuItem

  Ofer\ op]iunile individuale ale meniurilor derulante, cum sunt “Open”, “CLose”, “Exit”, etc. Este înrudit\ cu clasa CheckboxMenuItem, care permite comut\ri on/off pentru articolele de meniu.

  Constructor

  MenuItem (String nume)

  Construie[te un meniu având ca etichet\ [irul nume

  Metode

  disable()

  Makes this menu item unselectable by the user.

  enable()

  Makes this menu item selectable by the user.

  enable(boolean)

  Conditionally enables a component.

  getLabel()

  Gets the label for this menu item.

  isEnabled()

  Checks whether the menu item is enabled.

  setLabel(String)

  Sets the label to be the specified label.

  Clasa CheckboxMenuItem

  Are aceea[i func]ionalitate cu cea a casetelor de validare, dar se utilizeaz\ în cazul meniurilor. Extinde clasa MenuItem, ad\ugând metodele getState [i setState.

  Constructor

  CheckboxMenuItem (String)

  Creates the checkbox item with the specified label.

  Metode

  getState()

  Returneaz\ starea articolului de meini (validat / invalidat)

  setState(boolean)

  Valideaz\ / Invalideaz\ articolul de meniu.

  Exemplu - constuirea unui meniu

  import java.awt.*;

  import java.awt.event.*;

  public class TestMenu1 {

  public static void main(String args[]) {

  Frame f = new Frame("Test Meniu");

  MenuBar mb = new MenuBar();

  Menu fisier = new Menu("File");

  fisier.add(new MenuItem("Open"));

  fisier.add(new MenuItem("Close"));

  fisier.addSeparator();

  fisier.add(new MenuItem("Exit"));

  Menu optiuni = new Menu("Options");

  optiuni.add(new MenuItem("Copy"));

  optiuni.add(new MenuItem("Cut"));

  optiuni.add(new MenuItem("Paste"));

  Menu editare = new Menu("Edit");

  editare.add(new MenuItem("Undo"));

  editare.add(optiuni);

  Menu stil = new Menu("Style");

  stil.add(new CheckboxMenuItem("Bold"));

  stil.add(new CheckboxMenuItem("Italic"));

  mb.add(fisier);

  mb.add(editare);

  mb.add(stil);

  f.setMenuBar(mb);

  f.show();

  }

  }

  Utilizarea meniurilor

  La alegerea unei op]iuni dintr-un meniu se genereaz\ un eveniment. Acesta este de tip ActionEvent [i comanda este reprezentat\ de numele op]iunii alese. A[adar pentru a activa op]iunile unui meniu trebuie implementat un obiect receptor care s\ implementeze interfa]a ActionListener [i care în metoda actionPerformed s\ specifice codul ce trebuie executat la alegerea unei op]iuni.

  Fiec\rui meniu în putem asocia un obiect receptor diferit, ceea ce u[ureaz\ munca în cazul în care ierarhia de meniuri este complex\. Pentru a realiza leg\tura între obiectul meniu [i obiectul receptor trebuie s\ ad\ug\m receptorul în lista de ascult\tori a meniului respectiv prin commanda:

  nume_meniu.addActionListener(nume_receptor)

  A[adar tratarea op]iunilor dintr-un meniu este asem\n\toare cu tratarea butoanelor, ceea ce face posibil ca unui buton de pe suprafa]a de afi[are s\ îi corespund\ o op]iune într-un meniu, ambele cu acela[i nume, tratarea evenimentului corespunz\tor ap\s\rii butonului, sau alegerii op]iunii f\cându-se o singur\ dat\.

  Exemplu - utilizarea meniurilor

  import java.awt.*;

  import java.awt.event.*;

  public class TestMenu2 {

  public static void main(String args[]) {

  MenuBar mb = new MenuBar();

  /*

  .......

  Construirea meniului ca în exemplul anterior

  ..........

  /*

  Fereastra f = new Fereastra("Test Meniu");

  Button btnExit = new Button("Exit");

  f.setMenuBar(mb);

  f.add(btnExit);

  f.pack();

  f.show();

  fisier.addActionListener(f);

  optiuni.addActionListener(f);

  editare.addActionListener(f);

  stil.addActionListener(f);

  btnExit.addActionListener(f);

  }

  }

  class Fereastra extends Frame implements WindowListener, ActionListener {

  public Fereastra(String titlu) {

  super(titlu);

  this.addWindowListener(this);

  }

  //metodele interfetei WindowListener

  public void windowOpened(WindowEvent e) {}

  public void windowClosing(WindowEvent e) {System.exit(0);}

  public void windowClosed(WindowEvent e) {}

  public void windowDeiconified(WindowEvent e) {}

  public void windowIconified(WindowEvent e) {}

  public void windowActivated(WindowEvent e) {}

  public void windowDeactivated(WindowEvent e) {}

  //metoda interfetei ActionListener

  public void actionPerformed(ActionEvent e) {

  String command = e.getActionCommand();

  if (command.equals("Exit"))

  System.exit(0);

  //valabila si pt. meniu si pt. buton

  }

  }

  Un caz special îl constituie op]iunile de tip CheckboxMenuItem. Obiectele de acest tip se g\sesc într-o categorie comun\ cu List, Choice, CheckBox, implementeaz\ o interfa]\ comun\ ItemSelectable [i toate genereaz\ evenimente de tip ItemEvent.

  Din aceast\ cauz\ ac]ionarea unei op]iuni de tip CheckboxMenuItem nu va determina generarea unui eveniment de tip ActionEvent de c\tre meniul din care face parte, ci va genera un eveniment ItemEvent chiar de c\tre op]iune. Pentru a intercepta un asemenea eveniment avem nevoie de un obiect receptor care s\ implementeze interfa]a ItemListener [i s\ specifice în metoda acesteia itemStateChanged codul ce trebuie executat la validarea/invalidarea op]iunii din meniu. De asemenea receptorul trebuie înregistrat cu addItemListener.

  Exemplu :

  Menu stil = new Menu("Style");

  CheckboxMenuItem stil_bold = new CheckboxMenuItem("Bold"));

  stil.add(stil_bold);

  stil_bold.addItemListener(f);

  //......

  class Fereastra extends Frame

  implements WindowListener, ActionListener, ItemListener {

  //......

  //metoda interfetei ItemListener

  public void itemStateChanged(ItemEvent e) {

  String option = (String) e.getItem();

  boolean newState = (e.getStateChange()==ItemEvent.SELECTED);

  if (option.equals("Bold") )

  System.out.println(newState);

  }

  Tipul de opera]ie selectare / deselectare este codificat de câmpurile statice ItemEvent.SELECTED [i ItemEvent.DESELECTED

  Meniuri de context (popup)

  Au fost introduse începând cu AWT 1.1 [i sunt implementate prin intermediul clasei PopupMenu.

  Crearea:

  pm = new PopupMenu(“Popup”);

  Ad\ugarea de noi op]iuni :

  pm.add(new MenuItem(“Cut”));

  pm.add(new MenuItem(“Copy”));

  pm.addSeparator();

  Afi[area se face prin :

  pm.show(Component c, int x, int y)

  [i este de obicei rezultatul ap\s\rii unui buton al mouse-ului, pentru a avea acces rapid la meniu.

  Meniurile de context nu se adaug\ la un alt meniu (bar\ sau sub-meniu) ci se ata[eaz\ la o component\ prin metoda add()

  fereastra.add(pm);

  Utilizarea este îns\ similar\ meniurilor orizontale

  Acceleratori

  Incepând cu Java AWT 1.1 este posibil\ specificarea unor combina]ii de taste (acceleratori - shortcuts) pentru accesarea direct\, prin intermediul tastaturii, a op]iunilor dintr-un meniu. Astfel, oric\rui obiect de tip MenuItem îi poate fi asociat un obiect de tip accelerator, definit prin intermediul clasei MenuShortcut. Singurele combina]ii de taste care pot juca rolul acceleratoriloe sunt :

  <Ctrl> + <Tasta> sau

  <Ctrl> + <Shift> + <Tasta>

  Clasa MenuShortcut

  Constructori

  public MenuShortcut( int Tasta )

  Construieste un accelerator de tipul <Ctrl>+<Tasta>

  public MenuShortcut( int Tasta, boolean foloseste_shift )

  Parametrul foloseste_shift permite construirea unui accelerator de tipul <Ctrl>+<Shift>+<Tasta> (daca are valoarea true)

  Metode

  int getKey( )

  Returneaza codul tastei folosite la construirea acceleratorului

  Atribuirea unui accelerator la o op]iune a unui meniu poate fi realizat\ prin:

  constructorul MenuItem în forma

  MenuItem(String eticheta, MenuShortcut accelerator)

  Ex: MenuItem m_optiune;

  m_optiune = new MenuItem(“Open”, new MenuShortcut(VK_O))

  metoda setShortcut(MenuShortcut accelerator) a clasei MenuItem

  Ex: ctrl_o = new MenuShortcut(VK_O);

  MenuItem m_optiune = new MenuItem(“Open”, ctrl_o)

  Menirui

  7

  CheckboxMenuItem

  implements ItemSelectable

  Menu

  implements MenuContainer

  Menu Bar

  implements MenuContainer

  PopupMenu

  Menu Item

  Menu Component

   Acum este: Joi Ian 24, 2019 5:13 am