Chestii-tari - tutoriale,trucuri si distractie doar aici

Va rugam sa va logati pentru a putea cedea link-urile din post-uri!

Multumim

Chestii-tari.hitforum.ro va indeamna sa gasiti ceea ce cautati!

Creeaza-ti propriul server de ikariam ,gladiatus ,triburile sau travian...mai multe informatii gasiti pe acest forum! Have a Smile) day!

  Java-Interfata grafica

  Distribuiţi
  Admin
  Admin
  Admin

  Mesaje : 215
  galbeni : 603
  Reputatie : 0
  Data de inscriere : 17/11/2011

  Java-Interfata grafica

  Mesaj  Admin la data de Dum Feb 24, 2013 6:59 am


  INTERFA}A GRAFIC|

  Biblioteca de clase care ofer\ servicii grafice se nume[te Java AWT (de la Abstract Window Toolkit ) [i este pachetul care de clase care a suferit cele mai multe modific\ri în trecerea de la o versiune JDK la alta.

  Proiectarea graficii în Java

  Obiecte grafice :

  butoane : Button

  ferestre : Window

  meniuri : Menu

  liste : List

  text static : Label

  editare text : TextComponent

  → pe o linie : TextField

  → pe mai multe linii : TextArea

  combo : Choice

  butoane de marcare : CheckBox

  bare : ScrollBar

  ...

  Majoritatea obiectelor grafice sunt subclase ale clasei Component. Singura excep]ie o constituie meniurile care descind din clasa MenuComponent.

  In principal, interfa]a grafic\ serve[te interac]iunii cu utilizatorul. De cele mai multe ori programul trebuie s\ fac\ o anumit\ prelucrare în momentul în care utilizatorul a efectuat o ac]iune. Deic, obiectele grafice trebuie s\ genereze evenimente în func]ie de ac]iunea pe care au suferit-o (ac]iune transmis\ de la tastatur\, mouse, etc.) Incepând cu versiunea 1.1 evenimentele se implementeaz\ ca obiecte instan]\ ale clasei java.awt.AWTEvent sau ale subclaselor ei.

  Un eveniment este produs de o ac]iune a utilizatorului asupra unui obiect grafic, deci evenimentele nu trebuie generate de programator. In schimb într-un program trebuie specificat codul care se execut\ la apari]ia unui eveniment.

  Interceptarea evenimentelor se realizeaz\ prin intermediul unor clase de tip listener (ascult\tor, consumator de evenimente). In Java, orice obiect poate “consuma” evenimentele generate de un anumit obiect grafic.

  Exemplu1 - afi[area obiectelor grafice

  import java.applet.*;

  import java.awt.*;

  import java.awt.event.*;

  public class TestAWT extends Applet {

  Button cb_upper;

  TextField sle_text;

  public void init() {

  cb_buton = new Button("upper");

  sle_text = new TextField("Introduceti textul!");

  this.add(sle_text);

  this.add(cb_buton);

  }

  }

  Crearea obiectelor grafice nu realizeaz\ automat [i afi[area lor pe ecran. Mai întâi ele trebuie a[ezate pe o suprafa]\, care poate fi o fereastr\ sau suprafa]\ unui applet, [i vor deveni vizibile în momentul în care suprafa]a pe care sunt afi[ate va fi vizibil\. O astfel de suprafa]\ pe care se a[eaz\ obiectele grafice reprezint\ o instan]\ a unei clase ob]inut\ prin extensia clasei Container.

  Ad\ugarea unui obiect grafic pe suprafa]a unui container se face cu instruc]iunea add(). Intrucât containerul Applet este implicit vizibil, în exemplul de mai sus cele dou\ obiecte vor fi afi[ate imediat dup\ ad\ugarea lor.

  Interceptarea evenimentelor

  In exemplul de mai sus cele dou\ obiecte grafice erau func]ionale dar nu executau nimic. Pentru a specifica secven]a de cod care s\ se execute în momentul ap\s\rii butonului cb_upper vom introduce o clas\ special\ care va intercepta evenimentul produs de ap\sarea butonului [i va implementa codul necesar.

  O clas\ care “ascult\” evenimente de tip ac]iune (produse de un buton) trebuie s\ implementeze în mod obligatoriu interfa]a ActionListener, unde trebuie specificat\ metoda actionPerformed(Event e), care va fi apelat\ în momentul în care sursa de evenimente va genera un eveniment ac]iune.

  De asemenea, pentru ca un obiect s\ poat\ intercepta evenimente produse de un obiect grafic al trebuie s\ se înregistreze drept consumator prin intermediul unei metode specifice obiectului grafic. In cazul obiectelor care declan[eaz\ evenimente de tip “ac]iune” acest lucru se face prin instruc]iunea : addActioListener(ActionListener obiect).

  Exemplu2 - interceptarea evenimentelor

  import java.applet.*;

  import java.awt.*;

  import java.awt.event.*;


  public class TestAWT extends Applet {

  Button cb_upper;

  TextField sle_text;

  public void init() {

  cb_upper = new Button("upper");

  sle_text = new TextField("Introduceti text !");

  this.add(sle_text);

  this.add(cb_upper);

  Ascultator a = new Ascultator(sle_text);

  cb_upper.addActionListener(a);

  }

  }


  class AscultatorActiuni implements ActionListener {

  private TextField sle_text;

  public Ascultator(TextField sle_text) {

  this.sle_text = sle_text;

  }

  public void actionPerformed (ActionEvent e) {

  String command = e.getActionCommand();

  if (command.equals("upper")) {

  String oldText = sle_text.getText();

  String upperText = oldText.toUpperCase();

  sle_text.setText(upperText);

  }

  }

  }

  Obs Pe lâng\ evenimentele de tip “ac]iune” mai exist\ [i evenimente de tip “modificare text”. Interceptarea acestora se realizeaz\ similar cu cele de tip “ac]iune” dup\ cum se vede în urm\torul exemplu :

  AscultatorText at = new AscultatorText(sle_text)

  sle_text.setTextListener(at)

  //...

  class AscultatorText implements TextListener {

  private TextField sle_text;

  public AscultatorText(TextField sle_text) {

  this.sle_text = sle_text;

  }

  public void textValueChanged (TextEvent e) {

  //.........

  }

  }

  Toate tipurile de evenimente au la baz\ clasa Event. Acestea sunt : ActionEvent, TextEvent, WindowEvent, MouseEvent, KeyEvent, FocusEvent, ItemEvent, AdjustmentEvent, ContainerEvent, ComponentEvent.

  Interfe]ele pentru interceptarea evenimentelor împreun\ cu metodele lor:

  ActionListener (ac]iuni asupra unui control)

  → public void actionPerformed (ActionEvent e)

  TextListener (modificarea textului din control)

  → textValueChanged (TextEvent e)

  WindowListener (închidere, minimizare, maximizare,etc.)

  → windowOpened (WindowEvent e)

  → windowClosing

  → windowClosed

  → windowIconified

  → windowDeiconified

  → windowActivated

  → windowDeactivated

  MouseListener (ie[ire/intrare mouse, click, ap\sare, eliberare)

  → mouseClicked (MouseEvent e)

  → mousePressed

  → mouseReleased

  → mouseEntered

  → mouseExited

  MouseMotionListener (mi[care, drag)

  → mouseDragged (MouseEvent e)

  → mouseMoved

  KeyListener (ap\sare, eliberare, tastare)

  → keyTyped (KeyEvent e)

  → keyPressed

  → keyReleased

  FocusListener (preluare/pierdere focus)

  → focusGained (FocusEvent e)

  → focusLost

  ItemListener (selec]ie/deselec]ie obiect în lista, meniu, etc)

  → itemStateChanged (ItemEvent e)

  AdjustmentListener (modificarea unei valori variind între 2 limite, ex: ScrollBar)

  → adjustmentValueChanged (AdjustmentEvent e)

  ContainerListener (ad\ugare, [tergere component\)

  → componentAdded (ContainerEvent e)

  → componentRemoved

  ComponentListener (redimension\ri, deplas\ri, ascunderi)

  → componentResized (ComponentEvent e)

  → componentMoved

  → componentShown

  → componentHidden

  Toate interfe]ele extind interfa]a java.util.EventListener

  Un obiect A care trebuie sa intercepteze evenimente de un anumit tip produse de un anumit obiect grafic B trebuie s\ se înregistreze (s\ se adauge la lista ascult\torilor) la acesta :

  B.add<tip_eveniment>Listener(A);

  buton.addActionListener( A );

  text.addTextListener ( A );

  ...

  Pentru simplitate, de multe ori nu se mai declar\ o clas\ separat\ care s\ asculte evenimentele generate de diferitele componente grafice, ci clasa respectiv\ va implementa interfe]ele necesare [i va prelucra evenimentele

  public class TestApplet extends Applet

  implements ActionListener, TextListener, ItemListener


  Dimensionarea [i pozi]ionarea controalelor

  Dup\ execu]ia exemplelor de mai sus se poate observa c\ elementele grafice au fost dimensionate [i aranjate automat de c\tre mediul Java.

  Orice component\ are asociate urm\toarele dimensiuni :

  curent\ : dat\ de getSize()

  minim\ : cel mai mic dreptunghi în care poate fi afi[at\

  preferat\ : dimensiunea implicit\ (optim\)

  Metode :

  public void setSize(Dimension)

  public Dimension getSize()

  public Dimension getPreferredSize()

  public Dimension minDimension()

  Obs : Dimension este o clas\ care precizeaz\ în\l]imea [i l\]imea unui anumit obiect :

  Dimension dim = new Dimension()

  dim.width = 10;

  dim.height = 20;

  <obiect_grafic>.resize(dim);

  Pozi]ionarea automat\ a controalelor se face de la stânga la dreapta, în limita spa]iului disponibil, trecându-se la urm\torul rând câns spa]iul este insuficient. Aceasta înseamn\ c\ redimensionarea ferestrei poate provoca rearanjarea controalelor pe suprafa]a de afi[are.

  Modul de aranjare nu este o caracteristic\ a clasei Container. Fiecare obiect de tip Container, sau o extensie a lui (Applet, Frame, Panel) are asociat un obiect care se ocup\ cu dispunerea componentelor pe suprafa]a de afi[are [i care se nume[te gestionar de pozi]ionare (Layout Manager). To]i gestionarii de pozi]ionare implementeaz\ interfa]a LayoutManager. La instan]ierea unui container se creeaz\ implicit un obiect dintr-o clas\ ce implementeaz\ interfa]a LayoutManager [i care realizeaz\ o dispunere foarte simpl\, conform\ cu descrierea anterioar\ (stânga→dreapta, sus→jos).

  Aceast\ clas\ se nume[te java.awt.FlowLayout.

  Pe lâng\ FlowLayout, ierarhia AWT mai pune la dispozi]ie [i al]i gestionari de pozi]ionare. Unul dintre ace[tia este BorderLayout, care [tie s\ dispun\ componentele în 5 pozi]ii corespunz\toare celor 4 puncte cardinale [i centrului :

  Nord

  West Center East

  South

  Exemplu

  cb_upper = new Button(“upper”);

  cb_lower = new Button(“upper”);

  cb_reset = new Button(“reset”);

  sle_text = new TextFiled(“Introduceti text:”);

  LayoutManager gestionar = new BorderLayout();

  this.setLayout(gestionar);

  this.add(“North”, txt);

  this.add(“Center”, cb_reset);

  this.add(“West”, cb_upper);

  this.add(“East”, cb_lower); //.....
  Exist\ câteva clase introduse pentru manipularea mai u[oar\ a informa]iilor legate de obiectele grafice. Acestea sunt:

  Dimension - cu 2 câmpuri publice width, height

  Rectangle - x, y, width, height

  Point - x, y

  Panel

  Plasarea controalelor direct pe suprafa]a de afi[are poate deveni incomod\ în cazul în care avem multe obiecte grafice. Din acest motiv se recomand\ gruparea obiectelor grafice înrudite ca func]ii astfel încât s\ putem fi siguri c\, indiferent de gestionarul de pozi]ii al suprafe]ei de afi[are, ele se vor g\si împreun\. Gruparea controalelor se face în panel-uri. Pentru aceasta exist\ clasa Panel care extinde Container. In cadrul unui panel se poate specifica de asemenea un gestionar de pozi]ie astfel încât putem aranja atât obiectele în cadrul panel-ului, cât [i panel-urile în cadrul suprafe]ei de afi[are.

  Exemplu:

  import java.applet.*;

  import java.awt.*;

  import java.awt.event.*;

  public class TestPanel extends Applet {

  Button cb_upper, cb_lower, cb_reset;

  TextField sle_text;

  Panel butoane;

  public void init() {

  cb_upper = new Button("upper");

  cb_lower = new Button("lower");

  cb_reset = new Button("reset");

  sle_text = new TextField("Introduceti text !");

  butoane = new Panel();

  this.setLayout( new BorderLayout() );

  butoane.setLayout(new FlowLayout());

  butoane.add( cb_upper);

  butoane.add( cb_lower);

  butoane.add( cb_reset);

  this.add("North", sle_text);

  this.add("West", butoane);

  }

  }


  Controale de editare

  TextField - control de editare pe o singur\ linie

  TextArea - control de editare pe mai multe linii

  Ambele sunt extensii ale clasei TextComponent.

  Clasa TextComponent

  Metode

  getSelectedText ()

  Returns the selected text contained in this TextComponent.

  getSelectionEnd()

  Returns the selected text's end position.

  getSelectionStart()

  Returns the selected text's start position.

  getText()

  Returns the text contained in this TextComponent.

  isEditable()

  Returns the boolean indicating whether this TextComponent is editable or not.

  paramString()

  Returns the String of parameters for this TextComponent.

  removeNotify()

  Removes the TextComponent's peer.

  select(int, int)

  Selects the text found between the specified start and end locations.

  selectAll()

  Selects all the text in the TextComponent.

  setEditable(boolean)

  Sets the specified boolean to indicate whether or not this TextComponent should be editable.

  setText(String)

  Sets the text of this TextComponent to the specified text.

  Clasa TextField

  Constructori

  TextField () Constructs a new TextField.

  TextField(int) Constructs a new TextField initialized with the specified columns.

  TextField(String) Constructs a new TextField initialized with the specified text.

  TextField(String, int) Constructs a new TextField initialized with the specified text and columns.

  Metode

  addNotify () Creates the TextField's peer.

  echoCharIsSet() Returns true if this TextField has a character set for echoing.

  getColumns() Returns the number of columns in this TextField.

  getEchoChar() Returns the character to be used for echoing.

  minimumSize(int)

  Returns the minimum size Dimensions needed for this TextField with the specified amount of columns.

  minimumSize()

  Returns the minimum size Dimensions needed for this TextField.

  paramString()

  Returns the String of parameters for this TExtField.

  preferredSize(int)

  Returns the preferred size Dimensions needed for this TextField with the specified amount of columns.

  preferredSize()

  Returns the preferred size Dimensions needed for this TextField.

  setEchoCharacter(char)

  Sets the echo character for this TextField.

  Obs: Sintagma echoChar reprezint\ caracterul de înlocuire folosit pentru ascunderea datelor. De exemplu într-un control de editare în care se introduce o parol\ acest caracter este de obicei asteriscul (*).

  TextField sle_text = new TextField(“parola”, 20)

  sle_text.setEchoCharacter(`*');

  Clasa TextArea

  Constructori

  TextArea () Constructs a new TextArea.

  TextArea(int, int) Constructs a new TextArea with the specified number of rows and columns.

  TextArea(String) Constructs a new TextArea with the specified text displayed.

  TextArea(String, int, int) Constructs a new TextArea with the specified text and number of rows and columns.

  TextArea(String text, int rows, int cols, int scrollbars)

  variabile scrollbars este una din variabilele statice ale clasei TextArea :

  SCROLLBARS_BOTH (implicit\)

  SCROLLBARS_VERTICAL_ONLY

  SCROLLBARS_HORIZONTAL_ONLY

  SCROLLBARS_NONE

  Metode

  addNotify ()

  Creates the TextArea's peer.

  appendText(String)

  Appends the given text to the end.

  getColumns()

  Returns the number of columns in the TextArea.

  getRows()

  Returns the number of rows in the TextArea.

  insertText(String, int)

  Inserts the specified text at the specified position.

  minimumSize(int, int)

  Returns the specified minimum size Dimensions of the TextArea.

  minimumSize()

  Returns the minimum size Dimensions of the TextArea.

  paramString()

  Returns the String of parameters for this TextArea.

  preferredSize(int, int)

  Returns the specified row and column Dimensions of the TextArea.

  preferredSize()

  Returns the preferred size Dimensions of the TextArea.

  replaceText(String, int, int)

  Replaces text from the indicated start to end position with the new text specified.

  Clasa Button

  Este utilizat\ pentru afi[area unei componente de tip buton de ap\sare [i permite doar afi[area butoanelor cu etichete de tip text.

  Constructori

  Button () Constructs a Button with no label.

  Button(String) Constructs a Button with a string label.

  Metode

  addNotify () Creates the peer of the button.

  getLabel() Gets the label of the button.

  paramString() Returns the parameter String of this button.

  setLabel(String) Sets the button with the specified label.


  Fonturi [i culori

  Clasa Font

  BOLD The bold style constant.

  ITALIC The italicized style constant.

  PLAIN The plain style constant.

  name The logical name of this font.

  size The point size of this font.

  style The style of the font.

  Constructor

  Font (String name, int style, int size)

  Creates a new font with the specified name, style and point size.

  Metode

  equals (Object) Compares this object to the specifed object.

  getFamily() Gets the platform specific family name of the font.

  getFont(String) Gets a font from the system properties list.

  getFont(String, Font) Gets the specified font from the system properties list.

  getName() Gets the logical name of the font.

  getSize() Gets the point size of the font.

  getStyle() Gets the style of the font.

  hashCode() Returns a hashcode for this font.

  isBold() Returns true if the font is bold.

  isItalic() Returns true if the font is italic.

  isPlain() Returns true if the font is plain.

  toString() Converts this object to a String representation.

  Java furnizeaz\ 5 nume standard de fonturi independente de platform\: Helvetica, TimesNewRoman, Courier, Dialog [i DialogInput. La acestea se adaug\ fontul ZapfDingbat, care nu este îns\ disponibil pe o platform\ UNIX pe care ruleaz\ X Windows.

  Exemplu :

  public void paint(Graphics g) {

  Font un_font = new Font(“TimesNewRoman”, Font.ITALIC, 24);

  String un_sir = “Times New Roman, italic, 24 puncte”;

  g.setFont(un_font);

  g.drawString(un_sir, 5, height + 5);

  }

  Obs Constantele care codific\ stilul pot fi combinate prin adunare sau prin opera]ia “sau” logic:

  Font newFont = new Font(“Courier”, Font.BOLD | Font.ITALIC, 12);

  Numele fontului folosit într-o aplica]ie trebuie s\ reprezinte un nume de font disponibil pe care ruleaz\ aplica]ia. O list\ a tuturor fonturilor disponibile pe ma[ina gazd\ se poate ob]ine astfel :

  String[] fontNames = comp.getToolkit().getFontList();

  unde comp este o component\ grafic\. Dac\ folosim metoda în cazul unui aplet comp poate fi this.

  public void paint(Graphics g) {

  String[] fontNames = this.getToolkit().getFontList();

  //Afiseaza lista tuturor fonturilor disponibile

  for (int i=0; i<fontNames.length; i++)

  g.drawString(fontNames[i], 10, 10*(i+1));

  }

  Clasa Color

  Incapsuleaz\ informa]ii pentru manipularea culorilor.

  Variabile

  black blue cyan darkGray gray green lightGray magenta orange

  pink red white yellow

  Constructori

  Color (int Red, int Green, int Blue)

  Creates a color with the specified RGB values in the range (0 - 255).

  Color(int)

  Creates a color with the specified combined RGB value consisting of the red component in bits 16-23, the green component in bits 8-15, and the blue component in bits 0-7.

  Color(float, float, float)

  Creates a color with the specified RGB values in the range (0.0 - 1.0).

  Metode

  HSBtoRGB (float, float, float)

  Returns the RGB value defined by the default RGB ColorModel, of the color corresponding to the given HSB color components.

  RGBtoHSB(int, int, int, float[])

  Returns the HSB values corresponding to the color defined by the red, green, and blue components.

  brighter() Returns a brighter version of this color.

  darker() Returns a darker version of this color.

  equals(Object) Compares this object against the specified object.

  getBlue() Gets the blue component.

  getColor(String) Gets the specified Color property.

  getColor(String, Color) Gets the specified Color property of the specified Color.

  getColor(String, int) Gets the specified Color property of the color value.

  getGreen() Gets the green component.

  getHSBColor(float, float, float)

  A static Color factory for generating a Color object from HSB values.

  getRGB()

  Gets the RGB value representing the color in the default RGB ColorModel.

  getRed() Gets the red component.

  hashCode() Computes the hash code.

  toString() Returns the String representation of this Color's values.

  Exemplu:

  Color verde = new Color(0, 255, 0);

  g.setColor(Color.red);

  this.setBackground(verde.darker());

  Alte componente grafice

  Clasa Checkbox

  Constructori

  Checkbox ()

  Constructs a Checkbox with no label, no Checkbox group, and initialized to a false state.

  Checkbox(String)

  Constructs a Checkbox with the specified label, no Checkbox group, and initialized to a false state.

  Checkbox(String, CheckboxGroup, boolean)

  Constructs a Checkbox with the specified label, specified Checkbox group, and specified boolean state.

  Metode

  addNotify () Creates the peer of the Checkbox.

  getCheckboxGroup()

  Returns the checkbox group.

  getLabel()

  Gets the label of the button.

  getState()

  Returns the boolean state of the Checkbox.

  paramString()

  Returns the parameter String of this Checkbox.

  setCheckboxGroup(CheckboxGroup)

  Sets the CheckboxGroup to the specified group.

  setLabel(String)

  Sets the button with the specified label.

  setState(boolean)

  Sets the Checkbox to the specifed boolean state.

  Clasa CheckboxGroup

  Constructor

  CheckboxGroup () Creates a new CheckboxGroup.

  Metode

  getCurrent () Gets the current choice.

  setCurrent(Checkbox) Sets the current choice to the specified Checkbox.

  toString() Returns the String representation of this CheckboxGroup's values.

  Clasa CheckboxGroup permite gruparea unor serii de casete de validare corelate astfel încât numai una s\ poat\ fi selectat\ la un moment dat. Ea implementeaz\ o func]ionalitate similar\ cu a butoanelor radio.

  Exemplu:

  CheckboxGroup grup = new CheckboxGroup();

  Checkbox c1 = new Checkbox(“FM”, grup, true);

  Checkbox c2 = new Checkbox(“AM”, grup, false);

  Clasa List

  Creeaz\ liste derulante cuprinzând articole reprezentate ca [iruri de caractere din care utilizatorul poate alege unul sau mai multe articole.

  Constructori

  List ()

  Creates a new scrolling list initialized with no visible Lines or multiple selections.

  List(int, boolean)

  Creates a new scrolling list initialized with the specified number of visible lines and a boolean stating whether multiple selections are allowed or not.

  Metode

  addItem (String)

  Adauga la sfarsit

  addItem(String, int index)

  Adauga pe o anumit\ pozi]ie (index=0 → început, index=-1→sfâr[it)

  addNotify()

  Creates the peer for the list.

  allowsMultipleSelections()

  Returns true if this list allows multiple selections.

  clear()

  Clears the list.

  countItems()

  Returns the number of items in the list.

  delItem(int)

  Delete an item from the list.

  delItems(int, int)

  Delete multiple items from the list.

  deselect(int)

  Deselects the item at the specified index.

  getItem(int)

  Gets the item associated with the specified index.

  getRows()

  Returns the number of visible lines in this list.

  getSelectedIndex()

  Get the selected item on the list or -1 if no item is selected.

  getSelectedIndexes()

  Returns the selected indexes on the list.

  getSelectedItem()

  Returns the selected item on the list or null if no item is selected.

  getSelectedItems()

  Returns the selected items on the list.

  getVisibleIndex()

  Gets the index of the item that was last made visible by the method makeVisible.

  isSelected(int)

  Returns true if the item at the specified index has been selected; false otherwise.

  makeVisible(int)

  Forces the item at the specified index to be visible.

  minimumSize(int)

  Returns the minimum dimensions needed for the amount of rows in the list.

  minimumSize()

  Returns the minimum dimensions needed for the list.

  paramString()

  Returns the parameter String of this list.

  preferredSize(int)

  Returns the preferred dimensions needed for the list with the specified amount of rows.

  preferredSize()

  Returns the preferred dimensions needed for the list.

  removeNotify()

  Removes the peer for this list.

  replaceItem(String, int)

  Replaces the item at the given index.

  select(int)

  Selects the item at the specified index.

  setMultipleSelections(boolean)

  Sets whether this list should allow multiple selections or not.

  Exemplu

  List lb_zile = new List(7, false);

  lb_zile.addItem(“Luni”);

  lb_zile.addItem(“Marti”, 1); //pozitia a 2-a

  //...

  Clasa Choice

  Ofer\ posibilitatea prezent\rii unei liste de op]iuni sub forma unui meniu pop-up. Unul dintre articole este selectat [i apare ca eticheta componentei Choice.

  Constructor

  Choice () Constructs a new Choice.

  Metode

  addItem (String)

  Adds an item to this Choice.

  addNotify()

  Creates the Choice's peer.

  countItems()

  Returns the number of items in this Choice.

  getItem(int)

  Returns the String at the specified index in the Choice.

  getSelectedIndex()

  Returns the index of the currently selected item.

  getSelectedItem()

  Returns a String representation of the current choice.

  paramString()

  Returns the parameter String of this Choice.

  select(int)

  Selects the item with the specified postion.

  select(String)

  Selects the item with the specified String.

  Clasa Label

  Permite crearea unei etichete de text.

  Variabile

  CENTER The center alignment.

  LEFT The left alignment.

  RIGHT The right alignment.

  Constructori

  Label () Constructs an empty label.

  Label(String) Constructs a new label with the specified String of text.

  Label(String, int)

  Constructs a new label with the specified String of text and the specified alignment.

  Metode

  addNotify ()

  Creates the peer for this label.

  getAlignment()

  Gets the current alignment of this label.

  getText()

  Gets the text of this label.

  paramString()

  Returns the parameter String of this label.

  setAlignment(int)

  Sets the alignment for this label to the specified alignment.

  setText(String)

  Sets the text for this label to the specified text.

   Acum este: Joi Ian 24, 2019 4:22 am